صاف ي

to stop (as a guest ), to stop by. اطراف مقعد و دم پرنده مي بايست تميز بوده و آثاري از فضله روي آن نباشد

2022-12-06
    ي ام العيون البريئه
  1. ي
  2. ‬‬ ‫‪T
  3. ٥٠ مليون مكافئة توقيع
  4. اگر از قلمی دیگر اشتقاق می‌شود فقط
  5. ١٥ مليون مكافئة والد ميسي